Voor de beste gebruikerservaring (vloeiendere video's met geluid en de mogelijkheid om uw webcam te publiceren), nodigen wij u uit om de laatste versie van Adobe Flash Player te installeren

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDENInleiding
Bent U bezoeker, gebruiker en/of afnemer (hierna: Gebruiker) van door Performer op dit Platform aangeboden vermakelijkheidsdiensten of maakt U gebruik van de door SNV aangeboden betaaldienst E­-Wallet, dan zijn deze Algemene gebruikersvoorwaarden van toepassing.
De Algemene gebruikersvoorwaarden beschrijven de voorwaarden die van toepassing zijn op het bezoek van de Gebruiker aan dit Platform en de afname door de Gebruiker van vermakelijkheidsdiensten van de Performers die zijn geregistreerd op het Platform.
De Algemene gebruikersvoorwaarden vormen de regels voor het gebruik van het Platform door de Gebruiker en bepalen de relatie tussen enerzijds U, in uw hoedanigheid van Gebruiker van het Platform respectievelijk afnemer van door Performer aangeboden Diensten en anderzijds SNV als technisch Platform.
Deze Algemene gebruikersvoorwaarden zien derhalve niet op de Diensten die de Performers verrichten aan de Gebruikers. SNV is geen partij bij het aanbieden, het verkopen en/of de levering van door Performer aangeboden vermakelijkheidsdiensten. Als u de vermakelijkheidsdiensten afneemt van een Performer komt er aldus een overeenkomst tot stand tussen U en de Performer en niet tussen U en SNV.
Voordat u gebruikt maakt van het door SNV geboden technische Platform moet u deze Algemene gebruikersvoorwaarden aandachtig lezen en aanvaarden, inclusief de documenten en beleidsregels die er bij wijze van referentie deel van uitmaken. Als u niet akkoord kunt gaan met deze algemene voorwaarden of als u de taal niet begrijpt verlaat dan het Platform.
1. Algemeen
1.1. Deze Algemene gebruikersvoorwaarden vervangen alle eerdere gebruikersvoorwaarden die van toepassing waren tussen de Gebruiker en SNV met betrekking tot het gebruik van het Platform en de E-Wallet.
1.2. Door daadwerkelijk gebruik te maken van het Platform en/of de E-Wallet wordt u geacht deze Algemene gebruikersvoorwaarden te hebben geaccepteerd.
1.3. Bij vragen over deze Algemene gebruikersvoorwaarden kan Gebruiker de FAQ (veel gestelde vragen) raadplegen of contact opnemen met SNV via het contact formulier op het Platform.
1.4. SNV heeft het recht de Algemene gebruikersvoorwaarden te wijzigen. SNV informeert Gebruiker hierover middels het plaatsen van een nieuwe, aangepaste Algemene gebruikersvoorwaarden op het Platform. Slechts op verzoek van de geregistreerde gebruiker zal SNV de gewijzigde gebruikersvoorwaarden aan de Gebruiker toezenden. Wijzigingen treden in werking 14 dagen na bekendmaking hiervan, of indien in de nieuwe Algemene gebruikersvoorwaarden een expliciete datum van ingang is opgenomen. Indien Gebruiker niet akkoord gaat met de wijzigingen, zal de relatie tussen U als Gebruiker en SNV als Platform van rechtswege eindigen.
2. Definities
2.1. SNV: een bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 122760 kantoorhoudende op het E-commerce Park Vredenberg, Unit 23, Willemstad Curaçao, hierin begrepen de met SNV gelieerde ondernemingen en partners van SNV.
2.2. (SNV) Platform: het technisch Platform van SNV waaraan een groot aantal websites zijn gelinkt.
2.3. Algemene gebruikersvoorwaarden: deze algemene voorwaarden zoals van toepassing op de relatie tussen U als Gebruiker en SNV als technisch Platform.
2.4. Gebruiker: de natuurlijke persoon die Diensten afneemt van Performer die op het Platform staat ingeschreven en desgewenst gebruik maakt van de SNV betaaldienst (E-Wallet).
2.5. Gebruikersaccount: de persoonlijke registratie van Gebruiker op het SNV Platform.
2.6. Gebruikersnaam: de naam waaronder Gebruiker geregistreerd staat op het SNV Platform. Tevens de naam die in combinatie met het persoonlijke wachtwoord toegang geeft tot de Gebruikersaccount.
2.7. Performer: de natuurlijke persoon die via het SNV Platform Diensten aanbiedt en verkoopt aan Gebruiker.
2.8. Performersaccount: de persoonlijke registratie van de Performer op het SNV Platform c.q. welke de informatie en de account van de Performer bevatten.
2.9. Performersnaam: de naam waaronder Performer staat vermeld op het SNV Platform.
2.10. Performersprofiel: de volledige beschrijving van de Performer zoals opgesteld door de Performer op zijn persoonlijke pagina.
2.11. Ingangsdatum: de datum waarop Gebruiker de algemene gebruikersvoorwaarden accepteert.
2.12. Inloggegevens: gegevens die toegang geven tot de Gebruikersaccount.
2.13. Gebruikersinformatie: alle informatie die U als Gebruiker op het SNV Platform c.q. in uw Gebruikersaccount plaatst, waaronder registratiegegevens, feedback en alle andere berichten.
2.14. Dienst: webcam vermakelijkheidsdienst die die de Performer aanbiedt en verkoopt aan de Gebruiker (in plaats van dienst wordt ook wel gerefereerd aan vermakelijkheidsdienst).
2.15. E-Wallet (pre paid virtueel tegoed): vooruitbetaald virtueel tegoed op naam van de Gebruiker. De E-Wallet is geen rekening maar een virtueel tegoed welke niet kan worden teruggeven aan de Gebruiker.
2.16. Financiële transactie: de transactie waarbij Gebruiker zijn virtueel tegoed oplaadt.
2.17. Direct Payment: de betaling door Gebruiker aan Performer voor afgenomen Diensten anders dan via de E-Wallet.
2.18. SNV betaaldienst: de creditering van de E-Wallet van Performer, tegen debitering van de E-Wallet van Gebruiker, voor betaling van geleverde Diensten door Performer aan Gebruiker.

3. Vereisten Gebruiker
3.1. Gebruiker moet juridisch bekwaam en handelingsbevoegd zijn om bindende overeenkomsten te sluiten.
3.2. Gebruiker mag niet jonger zijn dan 18 jaar en moet daarnaast tenminste de leeftijd hebben bereikt waarop het gebruik van het Platform juridisch is toegestaan.
3.3. De Gebruikersaccount is niet overdraagbaar, in welke vorm dan ook.
4. Registratie
4.1. Om de registratie te voltooien kiest Gebruiker een Gebruikersnaam en wachtwoord.
4.2. Gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor alle handelingen die worden verricht met Gebruikersnaam en wachtwoord.
4.3. Gebruiker moet alle veiligheidsmaatregelen nemen om het wachtwoord beschermd te houden.
4.4. De Algemene gebruikersvoorwaarden zijn van kracht vanaf de datum waarop Gebruiker zich registreert en de Algemene gebruikersvoorwaarden accepteert (Ingangsdatum).
4.5. Registratie als Gebruiker is geheel gratis.

5. SNV is slechts een technisch Platform
5.1. SNV fungeert slechts als een technisch Platform dat Performer in staat stelt anoniem Diensten aan te bieden aan Gebruiker en Gebruiker in staat stelt om anoniem vermakelijkheidsdiensten af te nemen.
5.2. SNV controleert noch de door Performer aangeboden Diensten niet noch is SNV betrokken bij de Diensten aangeboden door Performer.
5.3. SNV treedt slechts op als technisch Platform. SNV host alleen de door Performer in de Performersaccount geplaatste informatie, de door Performer aangeboden Diensten en de door Gebruiker in de Gebruikersaccount geplaatste informatie op het Platform.
5.4. SNV controleert geenszins de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de aangeboden Diensten, de bevoegdheid van Performer om Diensten aan te bieden en de bevoegdheid van Gebruiker om Diensten af te nemen. SNV garandeert dan ook niet de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de aangeboden Diensten, de bevoegdheid van Performer om Diensten aan te bieden en de bevoegdheid van Gebruiker om Diensten af te nemen. SNV garandeert evenmin dat Performer de aangeboden Diensten ook daadwerkelijk levert.
5.5. Gebruiker kan de Diensten zowel tegen betaling als om niet van Performer afnemen.
6. Geen vertegenwoordiging
6.1. SNV enerzijds en Gebruiker anderzijds zijn onafhankelijke partijen; elke partij handelt enkel in eigen naam en voor eigen rekening.
6.2. Deze Algemene gebruikersvoorwaarden hebben niet tot doel het tot stand te brengen van een agentuur, een agentuurovereenkomst, vennootschap, joint venture of andere vormen van samenwerking, noch, van een werkgever/werknemer relatie dan wel een franchisegever/ franchisenemer relatie. De Algemene gebruikersvoorwaarden zijn dan ook niet van toepassing op het voornoemde.
7. Afname van Diensten
7.1. De prijs van de door Performer aangeboden Diensten wordt bepaald door de Performer zelf. De prijs van de aangeboden Diensten wordt door Performer vermeld op de persoonlijke pagina van de Performer.
7.2. De Diensten noch de in het kader van de Diensten verrichte handelingen worden niet door SNV goedgekeurd en/of gevalideerd.
7.3. Gebruiker moet voordat deze de Dienst afneemt zelf controleren of hij de Dienst mag afnemen/kopen van de Performer krachtens het toepasselijke recht in zijn land van herkomst en/of woonland.
7.4. Het kan niet worden uitgesloten dat de aangeboden Diensten schadelijk zijn voor Gebruiker, voor derde partijen en/of voor hun goederen.
8. Informatie en handelingen van Gebruiker
8.1. Gebruiker is verantwoordelijk voor de door hem/haar geplaatste Informatie op het SNV Platform.
8.2. De informatie en alle handelingen van Gebruiker mogen niet:
a. onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn;
b. beledigend, bedreigend, schadelijk, lasterlijk zijn;
c. inbreuk maken op auteursrecht, privacy of andere rechten;
d. in strijd zijn met de wet en/of andere regels;
e. in strijd zijn met de openbare orde en/of de goede zeden;
f. obsceen zijn, ongepast of kinderpornografie bevatten;
g. aansprakelijkheid voor SNV teweegbrengen en/of (geheel of gedeeltelijk) er toe leiden dat SNV het Platform niet meer kan exploiteren.
h. teweeg brengen dat het SNV Platform wordt onderbroken, wordt beschadigd of minder efficiënt functioneert dan wel op zodanige wijze wordt aangetast dat de effectiviteit of functionaliteit ervan op welke wijze dan ook wordt verstoord.

9. E-Wallet
9.1. De E-Wallet is een virtueel tegoed dat door SNV wordt geregistreerd na het plaatsen van gelden hierin door Gebruiker en dient ertoe dat Gebruiker bevrijdende betalingen kan verrichten aan Performer.
9.2. De E-Wallet wordt opgeslagen in het computersysteem van SNV. De E-Wallet is geen rekening maar een virtueel tegoed.
9.3. SNV kan limieten hanteren voor het opladen van de E-Wallet.
9.4. In geen enkel geval kan de E-Wallet worden beschouw als een deposito.
9.5. SNV vergoedt geen rente over het saldo van de E-Wallet.
9.6. SNV brengt de Gebruiker geen fee in rekening voor het gebruik van de E-Wallet.
9.7. De E-Wallet en/of de gelden geplaatst in de E-Wallet zijn niet terug vorderbaar.
9.8. Gebruiker zal geen toegang tot zijn E-Wallet geven aan derden noch hiertoe een poging doen.
9.9. Gebruiker mag geen handelingen verrichten die een belemmerende of verstorende invloed hebben op de E-Wallet (of de servers en netwerken waarmee de E-Wallet is verbonden).
9.10. Gebruiker zal de E-Wallet voor geen enkel doeleinde reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen, doorverkopen of ter beschikking van derden stellen.
9.11. Gebruiker gaat ermee akkoord dat in geval hij een Dienst afneemt van een Performer, het voor deze Dienst verschuldigde bedrag aan de Performer, direct en automatisch wordt afgeboekt van zijn E-Wallet teneinde een bevrijdende betaling aan de Performer te maken.
9.12. Betaling via de E-Wallet garandeert de anonimiteit van de Gebruiker en de Performer. Slechts de gekozen Gebruikersnaam respectievelijk de gekozen Performersnaam is zichtbaar.
9.13. SNV is geen partij bij het aanbieden, het verkopen en/of de levering van door Performer aangeboden Diensten. Het gebruik van de E-Wallet voor betaling van de Performer maakt dit niet anders.

10. Betaling via Direct Payment
10.1. De Performer kan op andere wijze betaald worden voor zijn Diensten aan de Gebruiker dan via de E-Wallet van de Gebruiker (Direct payment). Betaling van de door Gebruiker verschuldigde vergoeding, geschiedt op de wijze zoals Performer en Gebruiker onderling overeenkomen.
11. Privacy en persoonlijke gegevens
11.1. SNV functioneert slechts als Platform dat Performer in staat stelt Diensten anoniem aan te bieden en Gebruiker in staat stelt Diensten anoniem af te nemen.
Gelet op deze doelstelling wordt het niet aanbevolen om op enigerlei wijze persoonlijke informatie (waaronder naam, adres, telefoonnummer, e­mail adres, social media accounts; enz.) vrij te geven.
11.2. Informatie over de gegevensbescherming door SNV is vermeld in het privacy beleid van SNV. In dit beleid wordt toegelicht hoe SNV omgaat met de persoonlijke gegevens van Gebruiker en hoe de privacy wordt beschermd bij het gebruik van de E-Wallet.
11.3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van Inloggegevens die aan zijn/haar Gebruikersaccount zijn gekoppeld en voor het nemen van alle redelijke maatregelen om deze informatie vertrouwelijk te houden.
11.4. SNV zal Gebruiker informeren ingeval zijn/haar Gebruikersaccount wordt opgeschort. SNV zal de Inloggegevens of Gebruikersaccount opnieuw activeren zodra dit mogelijk is en nadat de redenen voor de opschorting zijn opgeheven.
12. Fraude / AML/misbruik
12.1. SNV is gerechtigd bij een vermoeden van fraude, verboden transacties of witwassen een identiteitscontrole te laten uitvoeren. Het niet meewerken van Gebruiker aan een identiteitscontrole kan de onmiddellijke opschorting van het gebruik van de E-Wallet, evenals de beëindiging van de relatie tussen Gebruiker en SNV tot gevolg hebben.
12.2. Gebruiker erkent dat SNV gerechtigd is om bij een vermoeden van (betrokkenheid bij) fraude, verboden transacties, witwassen, overtreding van de Algemene gebruikersvoorwaarden, en/of een schending van de van toepassing zijnde wet­ en regelgeving het gebruik van de E-Wallet te schorsen, transacties en betalingsopdrachten te blokkeren en/of de Gebruikersaccount te sluiten. Gebruiker zal daarover worden geïnformeerd, tenzij dit SNV verboden is.
12.3. In geval van fraude, verboden transacties, witwassen, overtreding van de Algemene gebruikersvoorwaarden is Gebruiker aansprakelijk voor alle verliezen die door SNV worden geleden ten gevolge van/met betrekking tot de voornoemde handelingen.

13. Varia
13.1. SNV is gerechtigd alle betalingsverplichtingen die Gebruiker jegens SNV onder deze Algemene gebruikersvoorwaarden kan oplopen af te boeken van de E-Wallet van Gebruiker, naast alle andere rechten en rechtsmiddelen waarover SNV kan beschikken.
13.2. SNV is niet aansprakelijk ten aanzien van Gebruiker of derden voor enig door de Gebruiker geleden verlies als gevolg van opgelegde transactielimieten, of andere terugvorderingen.
14. Geschillen
14.1. Gebruiker gaat ermee akkoord en erkent dat SNV geen partij is in en niet verantwoordelijk is voor enig geschil tussen Gebruiker en Performer.
14.2. Geschillen en claims voortvloeiend uit deze Algemene Gebruikersvoorwaarden dienen eerst te worden gemeld bij SNV online support.
15. Garanties
15.1. Gebruiker garandeert hij/zij ouder is dan 18 jaar. Gebruiker garandeert daarnaast tenminste de leeftijd te hebben bereikt die gebruik van de site juridisch toestaat.
15.2. Gebruiker garandeert dat hij/zij alle wetten, regelgevingen en verordeningen die van toepassing zijn op het afnemen van de Diensten van de Performers geregistreerd op het Platform alsmede op het gebruik van de E-Wallet te zullen naleven;
15.3.Gebruiker zal niet (pogen te) initiëren of profiteren van fraude, verboden transacties, witwassen, overtreding van de Algemene gebruikersvoorwaarden, en/of een schending van de van toepassing zijnde wet­ en regelgeving noch zal Gebruiker de van toepassing zijnde wet­ en regelgeving schenden.
15.4. Gebruiker is verplicht om eventueel verschuldigde belastingen, heffingen en commissies die (kunnen) voortvloeien uit het gebruik van het SNV Platform te betalen.

16. Uitsluiting van garanties
16.1. SNV geeft geen garanties met betrekking tot een voortdurende, ononderbroken, tijdige, veilige, of foutloze toegang tot het Platform, de werking van de servers en de levering van de Diensten door Performer.
16.2. SNV sluit binnen de door de wet toegestane beperkingen, alle garanties, voorwaarden of andere bepalingen uit, dan wel impliciet bij wet of anders, met inbegrip van voorwaarden van kennis en zorg of tijdigheid ter zake van het gebruik van het Platform door Gebruiker.
16.3. SNV geeft geen garanties dat het gebruik van het Platform zoals aangeboden door SNV altijd zal voldoen aan de Gebruikers vereisten noch dat de werking van de E-Wallet permanent, veilig, virus vrij en onfeilbaar zal zijn.

17. Schending Algemene gebruikersvoorwaarden
17.1. Onverminderd andere middelen die SNV ter beschikking staat, heeft SNV het recht Gebruiker onmiddellijk een waarschuwing te sturen, de Gebruikersaccount tijdelijk of voor onbepaalde tijd op te schorten of te beëindigen en het gebruik van het Platform aan Gebruiker te weigeren indien:
a. Gebruiker inbreuk maakt op de Algemene gebruikersvoorwaarden of op de documenten die daar bij verwijzing integraal deel van uitmaken;
b. het voor SNV onmogelijk blijkt de juistheid van de informatie die Gebruiker heeft verstrekt te controleren;
c. SNV meent dat Gebruiker zich bezighoudt, zal bezighouden of in enigerlei vorm betrokken of verwant is met fraude, verboden transacties, witwassen op het SNV Platform;
d. SNV meent dat Gebruiker door zijn handelingen SNV schade toebrengt of zal kunnen toebrengen.
18. Beperking van aansprakelijkheid SNV
18.1. De op het SNV Platforms aangeboden en afgenomen Diensten worden niet gevalideerd door SNV. Gebruiker is als enige aansprakelijk voor de rechtmatigheid van zijn handelingen. SNV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van een eventuele gevaarlijkheid of gebrekkigheid van de op het SNV Platform aangeboden Diensten die de lichamelijke of geestelijke gezondheid kunnen aantasten.
18.2. SNV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte (gevolg)schade, waaronder begrepen:
*enig verlies of vervalsing van gegevens;
*winstderving (hetzij direct of indirect geleden); ­
*verlies van omzet;
*verlies van reputatie;
* verlies van opportuniteit;
* of voor indirecte, incidentele, bijkomende of enigerlei andere schade ongeacht of het verlies of schade te wijten is aan enige wijziging die SNV heeft aangebracht aan het SNV Platform of de E­ Wallet, of wegens een permanente of tijdelijke onderbreking op het SNV Platform of E-Wallet, en ongeacht of er sprake is van enige nalatigheid van SNV of andere aan SNV toe te rekenen oorzaak.
18.3. De aansprakelijkheid van SNV, jegens Gebruiker – ongeacht de omstandigheden – is in ieder geval beperkt tot het totaal van de bedragen die Gebruiker via de E-Wallet aan de Performer heeft betaald in de afgelopen 6 maanden voorafgaand aan de rechtshandeling die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid, met een maximum van € 150,00.

19. Vrijwaring
19.1. Gebruiker verbindt zich ertoe SNV schadeloos te stellen en te beschermen tegen welke aanspraak of vordering dan ook – met inbegrip van de redelijke kosten van advocaten – die afkomstig is van een derde en die te wijten is aan of voortvloeit uit een schending van deze Algemene gebruikersvoorwaarden of de documenten die daar bij verwijzing deel van uitmaken, een inbreuk op welke wet of regelgeving dan ook of een inbreuk op de rechten van een derde door Gebruiker.
19.2. Wanneer Gebruiker een aanspraak of vordering op, of geschil heeft met Performer naar aanleiding van de diensten verleend door de Performer geregistreerd op het Platform, heeft Gebruiker geen verhaal op SNV, en vrijwaart Gebruiker SNV van alle aanspraken, aansprakelijkheid, schade, verlies, kosten en vergoedingen, inclusief juridische kosten, bekend of onbekend, die verband houden met een dergelijke aanspraak, vordering of geschil.
20. Mededelingen en kennisgeving
20.1. Verklaringen, kennisgevingen en andere mededelingen aan Gebruiker kunnen worden gedaan per post, per e­mail, via publicaties op het SNV Platform of andere redelijke methoden.
20.2. Alle mededelingen die aan Gebruiker zullen worden gedaan per email zullen worden gedaan via het e­mailadres dat Gebruiker heeft opgegeven tijdens de inschrijvingsprocedure.
20.3. Gebruiker kan zijn E-Wallet transacties kosteloos inzien in de online transactiegeschiedenis van zijn E-Wallet. Gebruiker gaat ermee akkoord geen papieren afschriften te ontvangen.

21. Beleidsregels
21.1. SNV behoudt zich het recht voor om beleidsregels op te stellen, die ten doel hebben de algemene voorwaarden aan te vullen en/of de bestaande bepalingen te preciseren dan wel herformuleren. Beleidsregels maken een integraal deel uit van de Algemene gebruikersvoorwaarden
21.2. SNV kan het beleid van tijd tot tijd wijzigen. Belangrijke wijzigingen zullen worden bekendgemaakt op het SNV Platform.
21.3. Na bekendmaking kan Gebruiker gedurende 14 dagen na wijziging SNV kennis geven van zijn weigering deze wijzigingen te accepteren. Na melding hiervan zal de relatie tussen Gebruiker en SNV – onmiddellijk na deze melding – eindigen.
21.4. De beleidsregels die bij wijze van referentie integraal deel uitmaken van deze Algemene gebruikersvoorwaarden zijn: het SNV Privacy beleid, het GDPR beleid zoals begrepen in het cookie beleid en de Gebruikers Code of Conduct.

22. Beëindigen relatie met SNV
22.1. De Algemene gebruikersvoorwaarden blijven van toepassing totdat de relatie tussen de Gebruiker en SNV is beëindigd zoals hieronder beschreven.
22.2. Als Gebruiker de relatie met SNV wil beëindigen, kan deze dat te allen tijde onmiddellijk en kosteloos doen door de Gebruikersaccount te sluiten.
22.3. SNV kan de relatie met Gebruiker op elk gewenst moment zonder kennisgeving beëindigen als:
a. Gebruiker een essentiële bepaling van de Algemene gebruikersvoorwaarden heeft overtreden of door handelingen duidelijk maakt niet voornemens of in staat is te voldoen aan de essentiële bepalingen van de Algemene gebruikersvoorwaarden;
b. SNV hiertoe wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld wanneer het leveren van de E-Wallet aan Gebruiker wettelijk niet is of wordt toegestaan).
22.4. De beëindiging van de relatie tussen Gebruiker en SNV doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die op de relatie tussen Gebruiker en SNV van toepassing zijn geweest.
23. Toepasselijk recht
23.1. Op deze Algemene gebruikersvoorwaarden is het Curaçaos recht van toepassing. Alle geschillen die tussen Gebruiker en SNV mochten ontstaan, naar aanleiding van de Algemene gebruikersvoorwaarden dan wel van nadere overeenkomsten of andere handelingen in samenhang met deze Algemene Gebruikersvoorwaarden zullen worden beslecht door de rechtbank te Curaçao. Zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
23.2. In geval van enige tegenstrijdigheid tussen de Engelse en een anderstalige versie van deze Algemene gebruikersvoorwaarden, is de Engelse versie bindend.
23.3. De rechter te Willemstad, Curaçao is bij uitsluiting bevoegd over een geschil te oordelen.

24. Overig
24.1. Gebruiker gaat ermee akkoord dat de rechten en plichten ontstaan uit deze Algemene gebruikersvoorwaarden als ook uit alle documenten die bij verwijzing van toepassing zijn, vrij en van rechtswege door SNV kunnen worden overgedragen in geval van fusie, splitsing, overname of andere herstructurering.
24.2. De titels van de verschillende secties in deze Algemene gebruikersvoorwaarden zijn louter indicatief en geven niet noodzakelijk een precieze aanduiding van de inhoud van de artikelen waarnaar ze verwijzen.
24.3. Indien SNV nalaat te handelen met betrekking tot een schending van deze Algemene gebruikersvoorwaarden door Gebruiker of door anderen, doet SNV niet automatisch afstand van het recht te handelen met betrekking tot latere of soortgelijke schendingen.
24.4. Indien SNV een in de Algemene gebruikersvoorwaarden vermeld wettelijk recht of rechtsmiddel niet uitoefent of afdwingt (of waarop SNV recht heeft conform het toepasselijk recht) kan dit niet worden gezien als een afstand van recht van SNV. Evenmin wordt dit gezien als het afstand doen van het recht om te handelen met betrekking tot latere of soortgelijke schendingen. SNV kan en mag nog steeds gebruik maken van haar rechten of rechtsmiddelen.
24.5. Hetgeen geregeld in de artikelen: “8. Informatie en handelingen van Gebruiker”, “15. Garanties”, “20 Mededelingen en kennisgeving”, “23. Toepasselijk recht” en “24. Overig” blijft voortbestaan na het beëindigen of verstrijken van deze Algemene gebruikersvoorwaarden.
24.6. Deze Algemene gebruikersvoorwaarden, vergezeld van de bij verwijzing opgenomen documenten en beleidsregels, bepalen de gehele relatie tussen Gebruiker en SNV.


Gedragscode voor GebruikersVoor het afnemen van de diensten van de Service Providers die geregistreerd zijn op het platform van (het Platform) (de Diensten), moeten de Gebruikers een Gebruikersaccount openen op het Platform en dit kader moeten ze zich houden aan deze Gedragscode.

In aanvulling op de Gedragscode (ook aangeduid als: "Code"), moeten Gebruikers zich houden aan de Gebruikersvoorwaarden. Niets in deze Gedragscode zal geacht worden andere verplichtingen die de Gebruiker aan heeft te wijzigen, te beperken of anderszins te beïnvloeden (ongeacht of deze verplichting is geschreven of anderszins).

zal de relatie met een Gebruiker die de Code of de wet schendt, beëindigen.

De code bestaat uit 3 delen. Sectie A bevat regels voor het afnemen van de Diensten van Performers die zijn geregistreerd op het Platform. Deel B bevat normen met betrekking tot bedrijfsethiek en deel C geeft aanvullende bepalingen.

A. AFNEMEN VAN DIENSTEN VAN DE OP HET PLATFORM GEREGISTREERDE PERFORMERS
Bij het afnemen van de diensten van de Performers die op het Platform zijn geregistreerd, zijn de Gebruikers verplicht om de mensenrechten te respecteren zoals nageleefd door de internationale gemeenschap en uitgeroepen onder de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de kern conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie.

1. Vrije keuze
Bij het afnemen van de Diensten van de Performers die zijn geregistreerd op het Platform, zullen de Gebruikers dienen te respecteren dat alle Performers de Diensten via het Platform vrijwillig moeten aanbieden.
2. Verbod van kinderarbeid
Bij het kopen van de Diensten van de Performers die op het Platform zijn geregistreerd, dienen de Gebruikers het verbod op kinderarbeid te eerbiedigen. De term "kind" verwijst naar elke persoon onder de leeftijd van 18 of 21 overeenkomstig de toepasselijke lokale wetgeving.
3. Non-discriminatie
Bij het afnemen van de Diensten van de Performers die op het Platform zijn geregistreerd, dienen de Gebruikers zich te onthouden van intimidatie en onwettige discriminatie.

B. ETHIEK

Ter zake van alle interacties tussen en de Gebruikers en in alle zakelijke interacties tussen de Gebruikers en de Performers die op het Platform zijn geregistreerd, stelt hoge eisen aan de integriteit.

1. Bedrijfsintegriteit
Bij het afnemen van de Diensten van de Performers die op het Platform zijn geregistreerd, zijn alle vormen van corruptie, afpersing en verduistering ten strengste verboden.
2. Geen oneigenlijk voordeel
Het is Gebruikers niet toegestaan ​​om hun Gebruikersaccount te gebruiken als een “goed dat waarde vertegenwoordigt” in het kader van het direct of indirect verstrekken, beloven te verstrekken of aanbieden van “een goed dat enige waarde vertegenwoordigt”, aan overheidsfunctionarissen of openbare internationale organisatieambtenaren, politieke partijen.
3. Openbaarmaking van informatie
Gebruikers dienen geen informatie over bedrijfsactiviteiten, structuur, financiële situatie en prestaties met betrekking tot aan een andere partij te verstrekken. Gebruikers zullen handelen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en gangbare branchepraktijken op dit gebied.
4. Intellectuele eigendom, vertrouwelijkheid en privacy van gegevens
Het is Gebruikers verboden om of door derden gepatenteerde technologie, auteursrechtelijk beschermd materiaal of andere intellectuele eigendommen of vertrouwelijke informatie te gebruiken zonder schriftelijke toestemming. Het is Gebruikers verboden om vertrouwelijke informatie van over te dragen, te publiceren, bekend te maken of te gebruiken, anders dan noodzakelijk in het kader van de normale bedrijfsvoering of zoals door is toegestaan.
5. Wetten en voorschriften met betrekking tot privacy van gegevens
Gebruikers moeten zich houden aan de van toepassing zijnde privacywetten en -voorschriften.
6. Eerlijk zakendoen
Bij het afnemen van de Diensten van de Performers die op het Platform zijn geregistreerd, zullen Gebruikers alle normen van eerlijk zakendoen handhaven.


C. AANVULLENDE BEPALINGEN

1. Belangenconflicten
Gebruikers moeten de vrijheid hebben om met totale objectiviteit te handelen in hun relatie met , en dus belangenconflicten vermijden.

2. Officiële ambtenaren
Gebruikers moeten eerlijk zijn in discussies met vertegenwoordigers van regelgevende instanties en overheidsfunctionarissen en samenwerken met vertegenwoordigers van bij interne of externe onderzoeken of audits van de relatie van Gebruikers met betrekking tot of in verband met .

3. Contacten
Gebruikers dienen de support te informeren als zich een situatie voordoet waardoor de gebruiker in strijd met deze code handelt. Gebruikers worden aangemoedigd om onmiddellijk contact op te nemen met en samen te werken bij het oplossen van de nalevingsproblemen.


Performer CONTRACT (27th of September 2019)

If you are a provider of Entertainment services on this platform and if you use the ‘payment (billing),general platform services ’ provided by (hereinafter: SNV )please consult this Performer’s Agreement.

This Performer’s Agreement describes the general terms & conditions that apply when you offer and sell your services on an SNV technical Platform or if you use the services provided by SNV, namely:
A. General Platform Services
B. SNV Payment Service (Billing)

This Agreement constitutes a legally valid contract determining the relationship between you, as the Performer, and SNV.

Before you can offer and sell your services on the SNV technical Platform you need to carefully read and accept all the conditions and stipulations of this Performer’s Agreement, including the documents and policy rules that are part of the Agreement.

1. General

1.1 This Agreement replaces all previous agreements between the Performer and SNV with respect to the SNV technical Platforms and the available ‘payment (billing), General Platform Services’ offered by SNV.

1.2 In the case of questions about this Agreement the Performer can consult the FAQ page (Frequently Asked Questions) or contact SNV via the online contact form of SNV.

1.3 SNV has the right to make changes to the Performer’s Agreement. SNV will notify the Performer of such changes by means of placing the new, amended Performer’s Agreement on the SNV technical Platform, by means of an e-mail to the registered Performer upon request, or by other means. Changes will take effect 14 days after being announced, or at another time if this is stipulated in the notification. If the Performer is unable to agree with the changes the Performer’s Agreement will terminate.

2. Definitions

2.1 SNV refers to registered with the Chamber of Commerce under number 122760, with its offices at , E-Commerce Park Vredenberg, unit 23, Willemstad, Curacao and to the companies and Partners affiliated with

2.2 Performer’s Agreement: these general terms & conditions that apply to the Performer.

2.3 Effective Date: the date on which the Performer accepts this Agreement.

2.4 User: a person who purchases Webcam Entertainment Services from the Performer via a Website connected to the technical platform of SNV and who may or may not use the SNV Payment Service (E-Wallet).

2.5 User Account: the User’s personal registration on the SNV technical Platform.

2.6 Performer: a natural person who offers Webcam Entertainment Services to a User on an SNV technical Platform. Wherever the word ‘Performer’ is used this may also be read as ‘you’

2.7 Performer’s Account: the Performer’s personal registration on the SNV technical Platform and/or the web page of the Performer on the SNV technical Platform containing the information of the Performer and the Performer’s Payment Account.

2.8 Your Information: all the information you, as a Performer, put on the SNV technical Platform and/or on the Performer’s Account, including registration details, pictures, videos, feedback and all other communications.

2.9 Performer’s Profile: the full personal and physical description of the Performer.

2.10 Performer’s Name: the name under which the Performer is registered on the SNV technical Platform. Also the name that, in combination with the personal password, gives access to the Performer’s Account.

2.11 Website: A website linked to the technical platform of SNV.

2.12 General Platform services: the services SNV provides to the Performer for the use of the Platformin return for payment.

2.13 Payment Instruction: the authorisation the User gives SNV to deduct the payment of the Performers Fees from the virtual balance in the User’s E-Wallet; this amount is automatically and instantly credited to the Payment Account in the Performer’s Account.

2.15 E-Wallet: virtual balance registered by SNV upon transfer of funds by the User. The User’s E-Wallet is stored in the SNV computer system. The E-Wallet is not an account but a virtual balance. All funds still available in the E-Wallet are owned by the User.

2.16 Webcam Entertainment Service: a service offered and sold by a Performer to a User.

2.17 SNV Payment Service: the crediting of the Performer’s Payment Account by deducting an equal amount from the User’s E-Wallet, for payment of the entertainment services the Performer has provided and sold to the User.

2.18 Billing Fees: the fees SNV charges to the Performers for the SNV Payment Service.

2.19 Financing Transaction: the transaction by which the User deposits funds into his/her virtual balance (E-Wallet).

2.20 Login Details: the combination of Username and password SNV provides to the Performer for accessing the personal Performer’s Account.

2.21 Payment Account: the Performer’s personal current account with SNV, to which SNV credits the Performers Fees..

2.24 Transaction Fees: the costs associated with the Payment Transaction.

2.25 Payment Transaction: the transfer of funds from the Performer's Payment Account into a personal account of the Performer.

2.26 Payment Day: the 1st or 16th day of each calendar month. If this day falls on a Saturday, Sunday or public holiday in Curaçao, the Payment Day will be the next working day.

2.27 Reservation Requirement: the amount that SNV reserves temporarily in accordance with the Performer’s Agreement to cover possible payment cancellations by Users.

2.28 Performer’s Fees: the fees due by the User to the Performer for the purchase of the Webcam Entertainment Services by the User from the Performer.

2.29 General Platform Fees: the fees due by the Performer to SNV for the providing of the General Platform Services.

2.30 Affiliates: third parties with whom AC Webconnecting NV has concluded agreements to provide and offer marketing services to the Performers.

3. Conditions Performer

3.1 The Performer must be a person who is legally competent and authorised to sign binding agreements and must be at least 18. If the legislation in the country of the Performer differs from this rule the Performer must be at least 21.

3.2 The Performer cannot be a person whose Performer’s Account has been temporarily or permanently suspended for legal reason.

4. Registration and agreement

4.1 In order to complete the registration the Performer will select a Performer’s name and password.

4.2 The Performer is personally responsible for all actions involving the Performer’s name and password. The Performer can only access the SNV technical Platform with the personal Performer’s name and password.

4.3 The Performer’s Agreement takes effect on the date the Performer registers and accepts the Performer’s Agreement (Effective Date).

5. SNV is a platform only

5.1 SNV acts exclusively as a technical platform that enables the Performer to offer, provide and sell its Webcam Services anonymously and enables the User to purchase Webcam Entertainment Services anonymously directly from the Performer.

5.2 SNV does not check or monitor the services provided by the Performer and SNV is in no way involved in the services provided by the Performer.

5.3 SNV has no control over the quality, safety or legality of the Webcam Entertainment Services offered and sold by the Performer, the Performer’s competence to offer and sell the Webcam Entertainment Services and the User’s competence to purchase the Webcam Entertainment Services. SNV does not guarantee the Performer that the User will pay for the purchased service and SNV does not guarantee the User that the Performer will provide the Webcam Services to the User.

6. No representation

6.1 SNV on the one hand and the Performer on the other are independent parties; each party acts only in its own name and on its own behalf.

6.2 It is not the purpose of this Performer’s Agreement to establish an agency, mandate ship, partnership, joint venture or any other form of collaboration, an employer-employee relationship or a franchisor-franchisee relationship. The Performer’s Agreement consequently does not create any of the above.

7. Provision of services

7.1 Only a registered Performer can offer and sell his Webcam Entertainment Services on the SNV Technical Platform.

7.2 The Performer is responsible for the choice of classification under which the Webcam Entertainment Services are offered.

7.3 Actions and transactions are not approved and/or validated by SNV. The Performer is personally responsible for the legality of his/her actions and offered Webcam Services..

7.4 The Performer determines the price of the offered Webcam Services.

7.5 You are supplying entertainment services to your customers which also means that you have to comply with the applicable VAT rules in this respect.

7.6 By selling your services via the SNV platform you are considered to be an entrepreneur. Depending on the applicable rules of your country of residence, you may or may not be obliged to charge VAT over your services rendered to your clients. We advise you to consult your local accountant to inform yourself about your particular VAT status in this respect. If your services are subject to VAT, you are personally responsible for your VAT declarations in this respect.

8. Costs and payouts

8.1 There is no charge for registering as a Performer.

8.2 In connection with the sale of the Webcam Services by the Performer to the User, SNV provides to the Performer :
General Platform Services
SNV Payment Service (Billing)

8.3 The amount of the Payment Transaction is based on a range between 50% of the turnover of the Performer. The remaining amounts of the Performers Fee are retained by SNV to cover (1) the payment of the invoices of SNV due by the Performer for the General PlatformServices (46%), which amount represents the General Platform Fees and (2) the Billing Fees (4%).
In case the Marketing Services are been provided by an Affiliate under a contract in this respect with AC Webconnecting NV, SNV will on behalf of AC Webconnecting NV retain from the Performers Fee the fee of that Affiliate . The Performer has the right to download at any time from his Personal Performer Account the invoices which have been paid by retaining amounts from the Performers Fees as set out above.

8.4 When transferring amounts from the Payment Account to the Performer's (personal) account SNV doesn't charge any Transaction Fee in case of use of XLC card, or SEPA wire. In all other cases SNV will charge transaction fee.

8.5 SNV is entitled to change the fees the Performer is due to SNV that is the fees for the
General Platform Services and/or the fees for the SNV Payment Service and/or the Transaction Fees.. Changes will take effect 14 days after the change has been announced on the SNV Technical Platform, unless stipulated otherwise. If, in the 14 days after this change, the Performer notifies SNV that he/she does not accept the changes in question the Performer's Agreement and the right to use the General Platformand Billing Services will terminate immediately upon receipt of this notification.

9. SNV Payment Service

9.1 The Performer is obliged to provide complete, up-to-date and correct registration information and information about his/her (personal) account and to update this information on a regular basis to keep it current and correct.

9.2 The Performer agrees that:
a. the sale of the Performer's Webcam Services constitutes a transaction between the Performer and the User; SNV is not a party to this sale.
b. SNV is not responsible for and has no influence on the completion or the payment of the Performer’s Fee for the Webcam Services purchased by the User.

9.3 If a Financing Transaction is reversed for whatever reason (cancellation) SNV is entitled to recover the payment from the Performer by debiting the previously credited amount back from the Performer's Payment Account.

9.4 SNV has a Reservation Requirement of 5 percent of the amount of the Webcam Services the User has purchased from the Performer. The Reservation Requirement is a temporary reserve (180 days) to cover potential payment cancellations by the User.

9.5 SNV can suspend a Payment Transaction if SNV, at its own discretion, suspects that the Transaction:
is based on a factual error;
is fraudulent or is made using a fraudulent or invalid method of payment;
is a possible case of money laundering.

9.6 SNV will notify the Performer about the suspension of any Payment Transaction.

9.7 SNV is entitled to deduct all payment obligations that SNV may accrue under this Performer's Agreement from the Performer's Payment Account, in addition to all other rights and legal means available to SNV pursuant to this Performer's Agreement.

9.8 SNV is not liable to the Performer or third parties for any loss suffered by the Performer as a result of imposed transaction limits, Reservation Requirements, payment cancellations or other refund demands.

10. Additional conditions SNV Payment Service

10.1 The Performer agrees that:

a. the Performer’s Payment Account may not be a deposit account;
b. SNV is not required to pay the Performer interest on any balance in the Performer’s
Payment Account.

10.2 The Performer agrees and acknowledges that SNV is not a party to and is not responsible for any dispute between the User and the Performer.

10.3 Any dispute with respect to the SNV Payment Service must, in the first instance, be reported to the SNV online support team.

11. Guarantees

11.1 Each party declares and guarantees that he/she/it is legally competent and authorised to sign this Performer’s Agreement.

11.2 The Performer guarantees SNV that he/she is at least 18. If the legislation in the country of the Performer differs from this rule the Performer must be at least 21. For this purpose the Performer will supply a copy of a valid ID.

11.3 The Performer guarantees SNV that:
a. the Performer will comply with all the laws, regulations and bylaws that apply to the provision of his/her Webcam Services or are otherwise related to the Performer’s use of the SNV Payment Service;
b. the Performer will not attempt to initiate or receive a Payment Transaction that is illegal or fraudulent or that conflicts with the applicable legislation and regulations;
c. the Performer will pay all taxes, levies and commissions which will be due for the Performer in respect of the use of the General PlatformServices and/or the SNV Payment Services and/or the SNV Technical Platform.

11.4 Irrespective of whether the Performer is a natural person (private individual) or legal entity (company), certain taxes, social insurances, or other levies or charges may apply in connection with the Webcam Services offered and sold by the Performer. The Performer is liable for all such amounts that are or will be owed by the Performer in their own country of residence or any other country.

11.5 SNV guarantees the Performer that the SNV Payment Service will be provided with reasonable care and professionalism.

11.6 SNV does not guarantee that the SNV Payment Service will meet all of the Performer’s requirements or that the SNV Payment Service will function uninterruptedly, be virus-free, safe or error-free.

12. Announcement and notification

12.1 This Performer’s Agreement is drawn up in the English language. In the event of a conflict between the English version and a version in another language the English version will prevail.

12.2 The Performer agrees that SNV can send the Performer electronic messages that relate to the Performer’s use of the SNV Payment Service or any other matter.

13. Information and actions on the part of the Performer

13.1 The Performer is solely responsible and liable for the Performer’s Information placed on the SNV Technical Platform. The Performer is obliged to comply with all the applicable national, European and international regulations relating to the activities and services offered on the SNV Technical Platform.

13.2 This information and any actions on the part of the Performer cannot:
a. be incorrect, inaccurate or misleading;
b. be insulting, threatening, damaging or defamatory;
c. infringe copyrights, privacy or other rights;
d. break the law or violate any other regulations;
e. breach public order and/or public morals;
f. be obscene or inappropriate or contain child pornography;
g. create liability for SNV or cause the (full or partial) loss of the services on ISPs of SNV;
h. cause the SNV Technical Platform to suffer interruptions or damage, function less efficiently or be influenced in such a way that its effectiveness or functionality is in any way diminished.

13.3 The Performer gives SNV a non-exclusive, worldwide, uninterrupted, irrevocable,
royalty- free and transferable (via several third parties) license to exercise the copyrights,
trademarks, publicity and database rights with respect to the Performer’s Information
(always including pictures, videos and online images) placed on known and as of yet
unknown media, to the extent that this is necessary to provide the Marketing Service to the
Performer.

14. Fraud or money laundering

14.1 Without prejudice to any other legal remedy, SNV can suspend or terminate a Performer's Account if actions on the part of the Performer cause SNV to reasonably suspect or give the impression that there is any form of involvement or association with fraudulent activities on the SNV Technical Platform.

14.2 If the Performer commits fraud or deliberately or as a result of gross negligence fails to comply with the stipulations of the Performer’s Agreement with respect to the Performer’s Account, the Performer is liable for all loss suffered in relation to the unlawful transactions.

15. Violation of the Performer’s Agreement

15.1 Without prejudice to any other means available to SNV, SNV has the right to send the Performer an immediate warning, suspend or terminate the Performer’s Account temporarily or indefinitely and refuse to provide services to the Performer if:

a. the Performer violates the Performer’s Agreement or the documents that form an integral part of the Performer’s Agreement for reference purposes;
b. it proves impossible for SNV to verify the correctness of the information provided by the Performer; or
c. SNV suspects that the Performer is engaged in, will be engaged in or is in any way involved or associated with fraudulent activities on the SNV Technical Platform;
d. SNV feels that by his/her actions the Performer will or may cause damage to SNV.

16. Limitation of liability SNV

16.1 The services offered and purchased on the SNV Technical Platforms are not validated by SNV. The Performer is solely liable for the lawfulness of his/her actions. SNV accepts no liability whatsoever associated with a potential risk or deficiency of the Webcam Services offered on the SNV Technical Platform that can affect physical or mental health.

16.2 SNV can never be held liable for any direct or indirect damage or (consequential) loss, including but not limited to :

any loss or falsification of data;
loss of profits (suffered directly or indirectly);
loss of turnover;
loss of goodwill or reputation;
loss of opportunity;
or for indirect, incidental, additional or any other damage, irrespective of whether the loss or damage is attributable to any change SNV has made to the SNV Technical Platform or the SNV Payment Service, or due to a permanent or temporary interruption in the SNV Technical Platform or SNV Payment Service, and irrespective of any negligence or other cause.

16.3 SNV's liability to the Performer – irrespective of the circumstances – is in any case limited to the total of the amounts the Performer has received from SNV in the 6 months preceding the legal action that gives rise to the liability, with a maximum of €150.

17. Indemnity

17.1 The Performer will compensate SNV and protect SNV against any entitlement or claim whatsoever - including reasonable solicitors’ fees - on the part of a third party and that is attributable to or arises from a violation of this Performer’s Agreement or the documents that form part of the Agreement for reference purposes, a violation of any law or regulation whatsoever or the infringement of the rights of a third party by the Performer.

17.2 If the Performer has an entitlement or claim against or a dispute with a User as a result of the use of the SNV Technical Platform the Performer indemnifies SNV against any claims, liability, damage, loss, costs and fees, including legal fees, known or unknown, that are associated with such an entitlement, claim or dispute.

18. Announcements and notification

18.1 Declarations, notifications and other announcements from SNV to the Performer can be made by post, e-mail, via publications on the SNV Technical Platform or by any other reasonable method.

18.2 All announcements intended for the Performer will in principle be sent to the e-mail address the Performer provided to SNV upon Registration.

19. Policy rules

19.1 SNV reserves the right to formulate policy rules that have the objective of complementing the general terms & conditions and/or flesh out or reformulate the existing stipulations. Policy rules form an integral part of the Performer’s Agreement.

19.2 SNV can change the policy rules from time to time. Important changes will be announced on the SNV Technical Platform.

19.3 After notification the Performer can, in the 14 days after a change, notify SNV of the refusal to accept the changes in question. After this notification this Performer's Agreement and the right to use the General Platform Services and the SNV Payment Services will terminate immediately upon receipt of the notification.

19.4 The SNV Privacy Policy rules form an integral part of this Performer’s Agreement

20. Termination of relationship with SNV

20.1 The Performer’s Agreement will remain in place until such time as it is cancelled by the Performer or by SNV, as outlined below.

20.2 If the Performer wishes to terminate this Performer’s Agreement with SNV the Performer can do so at any time and free of charge by closing the Performer’s Account.

20.3 SNV can terminate the Performer’s Agreement with the Performer at any time without prior notice if:

a. the Performer has violated an essential stipulation of the Performer’s Agreement or has made it clear by his/her actions that he/she does not intend to comply or is not capable of complying with the essential stipulations of the Performer’s Agreement; or
b. SNV is legally obliged to do so.

20.4 The termination of this Performer’s Agreement does not affect the legal rights, obligations and responsibilities the Performer and SNV have used, that have applied to the relationship between the Performer and SNV, or that arose in the period that the Performer's Agreement was in effect or for which it is stipulated that they remain valid for an indefinite period.

20.5 Upon termination of this Performer’s Agreement or any other termination of the use of the SNV Payment Service by the Performer the Performer remains responsible for all cancellations and recovery costs.

21. Applicable law

21.1 Curacao law applies to this Performer’s Agreement. Any disputes that arise or may arise between the Performer and SNV as a result of this Performer’s Agreement or subsequent agreements or other actions in relation to this Performer’s Agreement will be settled by the compentent courts in curacao.

21.2 In the event of a conflict between the English version of this Performer’s Agreement and a version in another language, the English version will prevail.

22. Other

22.1 The General Platformas well as the SNV Payment Service (Billing) referred to in this Performer’s Agreement are supplied by SNV.

22.2 The Performer agrees that SNV can freely and by operation of law transfer the rights and obligations arising from this Performer’s Agreement and from all the documents that apply for reference purposes in the event of a merger, division, takeover or other restructuring.

22.3 The titles of the various sections of this Performer’s Agreement are indicative only and do not necessarily give an exact indication of the content of the articles to which they refer.

22.4 If SNV fails to act in respect of a violation of this Performer’s Agreement by the Performer or by others SNV does not automatically waive the right to act in respect of later or similar violations.

22.5 If SNV does not exercise or enforce a legal right or legal remedy referred to in this Performer’s Agreement (or to which SNV is entitled in accordance with the applicable law) this cannot be considered a waiver of the rights of SNV. Neither can it be considered a waiver of the right to act in respect of later or similar violations. SNV can and may always use its rights or legal remedies.

22.6 The provisions in the following articles: ‘13. Information and actions on the part of the Performer’, ‘16. Limitation of liability SNV’, ‘17. Indemnity’, ‘18. Announcements and notification’, ‘21. Applicable law’ and ‘22. Other’ and any other provision insofar as applicable continue to exist after the termination or expiry of this Performer’s Agreement.

22.7 This Performer's Agreement, accompanied by the documents and policy rules included for reference purposes, constitutes the entire agreement between the Performer and SNV.